سیروس هجری 

تلفن :۰۰۴۹۲۲۱۹۷۲۴۸۳۰۱

موبایل :۰۰۴۹۱۷۸۸۸۸۸۸۱۵

ایمیل :sh0049@yahoo.com