*توجه*
1-ذکر همه موارد الزامی است

نام و نام خانوادگی درخواست کننده

شماره تماس (ثابت)

شماره تماس (موبایل)

ایمیل درخواست کننده

نام شرکت

نوع شرکت

محل دفتر جهت اخذ نمایندگی

آدرس محل دفتر

سابقه فعالیت

نام مدیرعامل

لطفا فایل های مورد نظر را آپلود فرمایید

روزنامه رسمی

کپی شناسنامه

کارت ملی مدیر عامل شرکت

جواز کسب

رزومه شرکت

نحوه آشنایی با شرکت پنطا

توضیحات دیگر